خانه / اخبار / بازی در عوض خودمختاري توسط شناسنامه پسرعموی زندانی!

بازی در عوض خودمختاري توسط شناسنامه پسرعموی زندانی!

[ad_1]

مدتی قبل، اعتراض پنج تیم لیگ بالاتر جوانان مدیر شهرستان تهران به مقصد یکی كره زمين بازیکنان تیم جوانان خودمختاري شهرستان تهران سرآغاز همچنين كشته شدن سابقه ای عجیب جلاجل واليبال زیرساخت مدیر شهرستان تهران شد.

به مقصد شرح احوال تابناک ورزشی، سرگذشت كره زمين آنجا سرخرگ شد که بازیکنی به مقصد نام حسین توکلی آغچغلو به مقصد تازگی توسط قراردادی ۷ ساله به مقصد كلوپ خودمختاري شهرستان تهران پیوست. پوشيدگي سرگذشت واليبال حسین توکلی آغچغلو كره زمين كلوپ انصارالمهدی فسا شیراز ابتر شدن می شود، اما خير توسط غيرماذون حسین توکلی .او اسم باشليق ۹۳ توسط قراردادی سه ساله و توسط هویت اصلی كلاه خود یعنی همداستاني توکلی آغچغلو مدير اماكن متبركه ۲۴ تیرماه ۷۲ و غيرماذون ابوي قباد مدير اماكن متبركه شیراز و توسط کد ملی ۲۵۶۰۲۵۶۲۵۸ به مقصد انصارالمهدی فسا شیراز می پیوندد. اما جلاجل اقدامی عجیب جلاجل تاریخ ۵ مرداد ۹۵ قراردادی یکساله توسط بدون شك كلوپ اما توسط هویتی جدید توضيحات می کند. هویتی به مقصد نام حسین توکلی آغچغلو مدير اماكن متبركه دوم فروردین ۷۸ توسط کد ملی …!

تبرئه به مقصد صبای قم توسط صحنه صغره

او که به مقصد ظهور بازیکنی توسط قابلیت های فنی دايگي قبول باریک جلاجل فصل ۹۶-۹۵ به مقصد كلوپ صبای قم می پیوندد مادام جلاجل طبقه های زیرساخت این كلوپ به مقصد فعالیت ورزشی كلاه خود آدم كردن دهد و دقیقا همینجاست که واليبال او به مقصد جابجایی می رود. این بازیکن توسط هویتی جعلی و توسط سنی کمتر و جلاجل تركيب صغره صحنه به مقصد قم می رود مادام جلاجل هم چشمي كردن های ردياب یک لیگ جوانان کشور صبایی ها را همراهی کند. توسط توجه به مقصد کیفیت ظاهری و قد و قد كشيدن و محاسنش ، خیلی گاه تیم های مقابل به مقصد صحنه اصلی او مشکوک می شوند و شکایتی هم نشين توسط مستنداتی محکم را به مقصد کمیته انضباطی فدراسیون واليبال ارائه می دهند. 

تیم های معترض یعنی وفایی شیراز-اول شب شهر رفسنجان و پدیده شهرستان اصفهان موفق می شوند او را محکوم کنند. ايشان رای کمیته انضباطی به مقصد تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۵ را که به مقصد پشت دادن هيئت ۶۸ آیین نامه انضباطی نتیجه دیدارهای صبای قم مقابل هر سه تیم را سه ثمار تلخه به مقصد آما رقبا اعلام کرده صفت بويناك را دریافت می کنند. علاوه ثمار این كلوپ بادمشرق ۱۵میلیون ده هزار دينار و همداستاني توکلی آغچغلو که توسط كاربرد كره زمين مدارک شناسایی حسین توکلی آغچغلو جلاجل مسابقات موجودي شده صفت بويناك به مقصد پشت دادن آكروبات ۱۲ هيئت ۶۸ سه ماه كره زمين محضر جلاجل مسابقات محروم می شود.

بازی برای استقلال با شناسنامه پسرعموی زندانی!

حکم عجیب کمیته استیناف

اما این پایان ماجرا نیست. كلوپ صبای قم در عوض فرار كره زمين ناآرامي بوجود وارد به ذهن دستگاه بافندگي به مقصد دامان کمیته استیناف می شود که جلاجل اقدامی عجیب کمیته استیناف تجدیدنظر خواهی را واصل عامدا و اعلام می کند به موجب حيف وميل شدن مدارک ابرازی كره زمين يكباره کارت بازی حسین توکلی و نیز عکس بازیکن جلاجل حین بازی و تطبیق توسط سایر تصاویر و عکس های روی گذرنامه و شناسنامه، بدون شك حسین توکلی جلاجل بازی محضر داشته باریک! 

جلاجل حالی که جلاجل واقع هیچکس به مقصد محضر حسین توکلی آغچغلو معترض نيستي و همه سرگذشت اینجا باریک که همداستاني توکلی آغچغلو توسط هویت حسین توکلی آغچغلو جلاجل بازی محضر داشته باریک. همین رای عجیب کمیته استیناف راه را در عوض آدم كردن ی تخلفات همداستاني توکلی همچنين می کند. او جلاجل انتقالی عجیب و ۷ساله كره زمين صبای قم به مقصد خودمختاري شهرستان تهران می آید و جلاجل کنار همداستاني افتخاری و صادق ورمزیار مدیر آکادمی این كلوپ عکس یادگاری می گیرد مادام توسط ۲۴سال صحنه در عوض جوانان خودمختاري بازی کند! این شهر بار هم توسط نام جعلی حسین توکلی آغچغلو مدير اماكن متبركه ۷۸ و ۱۸ ساله! و این جلاجل حالی باریک که او شش اسم باشليق كره زمين صحنه درج شده جلاجل مدارکش بزرگتر باریک!

بازی برای استقلال با شناسنامه پسرعموی زندانی!
بازی برای استقلال با شناسنامه پسرعموی زندانی!

حسین توکلی آغچغلو کیست؟

سيني ادعای کسانی که مفروضات را جلاجل اختیار سایت دستور كار نود قرارداده بضع، حسین توکلی آغچلو پس نشيني عموی همداستاني توکلی آغچغلو باریک. فردی که به مقصد اتهامانت مختلف كره زمين يكباره اخلال جلاجل نظم عمومی بارها توقيف و حتی توسط دادگستری فسا به مقصد محبس فرستاده شده باریک. ايشان مدعی بضع که حسین توکلی آغچغلو فاقد کارت ملی و شناسنامه عکس دار باریک و همداستاني توکلی آغچغلو اقدام به مقصد الصاق عکس كلاه خود روی مدافع هویتی حسین توکلی آغچغلو کرده و به مقصد ولی این اقدام حتی موفق به مقصد خوگرفتن جوازعبور جلاجل زمان عضویت جلاجل صبای قم كره زمين سازمان گذرنامه مدیر قم شده باریک. ادعای جالب و خنده زدن دار افزونتر این باریک که جلاجل تاریخ ۱۴ مرداد ۹۵ حسین توکلی آغچغلو جلاجل توقيف بوده باریک، ولی همداستاني توکلی آغچغلو توسط كاربرد كره زمين هویت پس نشيني عمویش یعنی حسین جلاجل بدون شك دوال در عوض صبای قم بازی کرده باریک.

بازی برای استقلال با شناسنامه پسرعموی زندانی!

اتفاقات عجیب افزونتر

 مدارکی افزونتر اثر داغ می دهد حسین توکلی آغچغلو جلاجل تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۶ جلاجل هجا سوم متوسطه جلاجل حلول كننده تحصیل بوده جلاجل حالی که سيني گواهی موجود همداستاني توکلی آغچغلو جلاجل ۲۲ دی ماه ۹۳ دانشجوی لفافه مهندسی شیمی صنایع غذایی جلاجل هجا کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی يك جهت مرودشت بوده باریک. باروح عجیب نمناك اینکه حسین توکلی آغچغلو جلاجل تاریخ ۲۸ شهریور امسال توسط فرهاد پورغلامی به مقصد اردوی تیم ملی جوانان فراخواني می شود . اما همداستاني توکلی آغچغلو وقتی پیمان موجود و اعتراض تیم های لیگ بالاتر جوانان شهرستان تهران نسبت به مقصد پیمان سنی و مدارک جعلی اش را می بیند كره زمين رفتن به مقصد اردوی تیم ملی كله دار همچنين می زند و حتی كلوپ خودمختاري او را به مقصد نرفتن به مقصد اردوی تیم ملی تشویق می کند و جالب نمناك اینکه جلاجل بدون شك دوال یعنی ۲۸ شهریور ماه مقابل مقاومت شهرستان تهران توسط پیراهن خودمختاري موجودي می شود. مقاومتی که بازیکنان ملی پوش كلاه خود را به مقصد تیم ملی داده صفت بويناك. پوشيدگي این را باید گفت که فراخواني او به مقصد تیم ملی جوانان هم يكدلي عجیبی نبوده. بازیکنی که توسط ۱۵گل جلاجل بهم نماه گلزنان لیگ بالاتر‌جوانان شهرستان تهران یکی كره زمين بهترین ها باریک قطعا به مقصد تیم ملی فراخواني می شود. کدهای زيبايي شيوا هم جلاجل باروح او جالب باریک. او جلاجل ضبط كردن اش جلاجل سوم شطرنج باز امسال به مقصد سرگذشت جعل همداستاني توکلی آغچغلو اشارت کرده صفت بويناك. شيوا جلاجل این به دفعات گفت: «جلاجل خلف وعده غطا چیزهایی صور دارد. منبرها داده ها دقیقی ندارم؛ اما شنیده مام یکی كره زمين این بازیکنان جوانی که قرارداد ۷ ساله هم توسط كلوپ توضيحات کرده، كره زمين شناسنامه پس نشيني عمویش كاربرد کرده باریک. چون منبرها این را شنیده مام، افزونتر آدم كردن نمی دهم. جلاجل این اسم مورد تحقیق می کنم و قطعا ارچه جلاجل کمیته فنی سمتی بگیریم، این وطن اختيار كردن را پیگیری می کنیم.»

 بازی های خودمختاري سه ثمار تلخه می شود؟

اما فدراسیون واليبال و‌کمیته انضباطی فدراسیون واليبال به مقصد صفت منسوب به طوس کامل كلاه خود را كره زمين رسیدگی به مقصد این مشکل مستثنا کرده و اختیار تاني كردن را به مقصد کمیته انضباطی هیات واليبال مدیر شهرستان تهران داده باریک. توسط توجه به مقصد مستندات موجود و اعتراض تیم های پرسپولیس ، مقاومت ، راه پولادين ،كره ارض وزنه بردار ، المپیک و نیروی زمینی نسبت به مقصد محضر همداستاني توکلی آغچغلو توسط مدافع هویتی جعلی جلاجل هم چشمي كردن ها، کمیته انضباطی هیات واليبال مدیر شهرستان تهران باید اسم متكلف را کنار بگذارد و به مقصد شدیدترین شکل ممکن توسط خاطیان برخورد کند. ازچه که این مشکل به مقصد یکی كره زمين بااستعداد ترین معضلات واليبال کشور تبدیل شده و برخورد و قاطعیت کمیته های مربوطه جلاجل برخورد توسط اینگونه هجران را می طلبد. این مشکل می تواند برگی افزونتر كره زمين جدا شدن مدیریت كلوپ خودمختاري جلاجل سازمان تیم های زیرساخت خودمختاري باشد. مشخص نیست تاچند بازیکن افزونتر توسط این پیمان جلاجل واليبال زیرساخت بازی می کنند. این ماجرا اثر داغ می دهد که هیچ نظارتی توسط فدراسیون واليبال و هیات واليبال شهرستان تهران صور ندارد و هر کس هر کاری دلش بخواهد اعمال می دهد.

نکته عجیب نمناك اینکه ارچه همه مناسبت ها درست باشد باید نتایج همه بازیهای تیم جوانان خودمختاري مقابل حریفان سه ثمار تلخه به مقصد سود ايشان شود و خودمختاري به مقصد دلیل كاربرد كره زمين بازیکن تقلبی مواجه نزد توسط قوانین جریمه و محکوم شود.

بازی برای استقلال با شناسنامه پسرعموی زندانی!
بازی برای استقلال با شناسنامه پسرعموی زندانی!

[ad_2]

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دوره های آموزشی:

دوره های آموزشی: دوره زبان آلمانی مدرک بین المللی IB برنامه های موسیقی و هنر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *