خانه / اخبار / جواب رییس گمرک به مقصد گفتاري چندی نامزدها

جواب رییس گمرک به مقصد گفتاري چندی نامزدها

[ad_1]

گمرک جمهوری اسلامی کشورایران گفتاري چندی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را «سعی ثمار سیاه نمایی و ارائه آمار غلط درزمينه مقیاس ورود پیشنهاد كالاي ممنوع به مقصد کشور» حالی و اسم ستيزه گر نامه رییس این دائم الخمر به مقصد نامزدها را در عوض تشریح وضع موجود منتشر انجام بده.

به مقصد شرح احوال جایگاه داده ها رسانی دولت، «مسعود کرباسیان» جلاجل این نامه که جرم بخش به مقصد «سیدمصطفی آقامیرسلیم، سیدابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و سیدمصطفی هاشمی طبا» نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نوشته، دستاوردهای دولت یازدهم جلاجل کاهش مقیاس ورود پیشنهاد كالاي ممنوع به مقصد کشور و افزایش درآمدهای گمرک را عقبنشینی داده باریک.

جلاجل اسم ستيزه گر این نامه وارد به ذهن باریک: حالت تحریم های اقتصادی پیش كره زمين برجام، پیامدهای کثیر را جلاجل مربوط به حوزه تجبر خارجی به مقصد كنار زدن داشت. این پیامدها مقام ها مختلف فرایند ورود و ترخیص محصوله را توسط نازخرامي هایی مقابل شدن می انجام بده که می توان به مقصد فك تعامل توسط کشورهای چشم خريطه اشاعت انجام بده.

کرباسیان افزوده باریک: تأثیر تحریم جلاجل اخبار تجاری توسط کشورهای چشم خريطه كره زمين 2 دورنما دايگي بررسی باریک. كره زمين یک سون کشورهای تحریم کننده كره زمين عرضۀ مستقیم کالاهای تولیدی كلاه خود در عوض ورود به مقصد کشور تحریم شونده خودداری کرده وبه همین دلیل، کالاهای باروح نیاز کشور، فرد كره زمين طریق گرد هم آمدن نواختن تحریم ها و به مقصد ميانجي گری کشورهای افزونتر و جلاجل نتیجه توسط هزینۀ زیادتر و وام گذاري حق ميانجي گری و سایر هزینه های مرتبط توسط خطرها باروح مطالبۀ کشور ميانجي،به مقصد دلیل پایبند نبودن به مقصد ضوابط تحریم ها توسط آن کشور، واصل می شد.

كره زمين صیانت افزونتر، امکان معاملۀ تجاری مستقیم توسط کشورهای تحریم کننده نیز میسر نشد و كره زمين این رو تعیین تعدد کشورهای تيرخور صادراتی نیز غیرممکن و احكام به مقصد تاچند کشور خاص مسدود شده صفت بويناك.

اوی درزمينه تاثير برجام ثمار رفع این مشکلات آدم كردن داده باریک: پشت بام كره زمين رفع تحریم ها، کشورهای تحریم کننده در عوض دستیابی مستقیم و بی ميانجي به مقصد بازارهای کشورایران، صفت بدكار واصل مبادلات تجاری شده و عرضۀ مستقیم کالاهای كلاه خود را به مقصد کشورایران يكم کرده بضع.

در عرض درحوزه برج دريايي و شيريني برخودهموار كردن قبل كره زمين برجام شرکت های برج دريايي و شيريني بین المللی مهتر و خطوط باانسجام کشتیرانی بین المللی بالاخص اروپایی مجبور بودند در عوض رساندن محصوله به مقصد کشورایران به مقصد امارات رفته و جلاجل آدم كردن رنج ها های كلاه خود را توسط كاربرد كره زمين کشتی های کوچک نمناك و رویه ترانشیپمنت كره زمين بغتت مربوط به حوزه خلیج پارس به مقصد بغتت کشورایران صفت انتقام جو کنند که این امر باعث افزایش هزینه های برج دريايي و شيريني و جلاجل نهایت بهای جمعناتمام شده پیشنهاد وارداتی جلاجل رد شدن كره زمين مرزها می شد.

كره زمين صیانت افزونتر صادر کنندگان نیز مجبور بودند در عوض برج دريايي دریایی نیز اول پیشنهاد كلاه خود را به مقصد یکی كره زمين بغتت کشورهای مجاور نظیر امارات تبرئه و آن وقت توسط كاربرد كره زمين خطوط کشتیرانی بین المللی به مقصد مقاصد ذیربط صفت انتقام جو کنند؛ جلاجل حالی که پشت بام كره زمين اجرای برجام، هزینه برج دريايي و شيريني و تخلیه شهرستان بار کشتی ها جلاجل بغتت نیز کاهش دايگي توجهی یافته باریک و توسط اجرایی كشته شدن برجام کشتی های ایرانی و خارجی به مقصد راحتی جلاجل جمعناتمام بغتت کیهان و در عرض خلیج پارس عبورومرور می کنند. جلاجل پیمان کنونی باید توسط شتاب بیشتری روند برج دريايي ونقل دریایی توسعه یابد. جلاجل مربوط به حوزه برج دريايي و شيريني هوایی نیز مسیرهای جدید پروازی به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم در عوض برج دريايي شهرستان بار و مسافر ایجاد شده باریک.

کرباسیان افزوده باریک: جلاجل دوران تحریم توسط عنایت به مقصد فقدان گشایش تعادل و فك تباني بانکی توسط افزونتر کشورها، واصل کنندگان در عوض تبرئه پول بيگانه باروح نیاز واردات و نتیجه كلاه خود باید كره زمين طریق ميانجي ها و روشهای غیر همدم همچون برج دريايي چمدانی و صرافی های ميانجي کشورهای مجاور اقدام می کردند که علاوه ثمار ریسک تبيره، هزینه بالایی را نیز متحمل می شدند.

امکان مبادي الکترونیکی مدافع و دستیابی به مقصد مدافع ریشه نظیر گواهی مبدا و گواهی بازرسی محصوله که به مقصد ديباچه وسايل درخور اطفال جلاجل شناسایی کالاهای تقلبی و حذف شدني فرایندهای مواردی باروح كاربرد آرامش طلب می گیرند، پیش كره زمين برجام مهيا نيستي و بصورت کاغذی لفظ می گرفت؛ جلاجل حالی که این امر جلاجل پسابرجام امکانپذیر شده باریک.

اوی جلاجل این نامه یادآوری کرده باریک: جلاجل زمان تحریم و پیش كره زمين برجام، به مقصد دلیل مشکلات تازهکار كره زمين برج دريايي ونقل، بیمه و تبرئه پول بيگانه به مقصد مجبور ساختن واردات محصوله توسط رویه های غیر همدم جلاجل تجبر فرامرزی جلاجل سایر کشورها كره زمين يكباره ملوانی، پیله وری، هم نشين مسافر، معامله پاياپاي لنجی، کوله بری و… رواج یافت که عملا نظارت و کنترل و حالت ضوابط و ادراك پذير كردن مجوزهای قانونی مثل صحه و استاندارد را توسط مشکل مقابل شدن کرده صفت بويناك اما جلاجل پیمان به مقصد صور وارد به ذهن فعلی و توسط رفع تدریجی این مشکلات امکان محضر نمایندگی های رسمی شرکت های مهتر کیهان مهيا شده باریک که این امر علاوه ثمار پایندانی به حضور رسيدن پشت بام كره زمين فروش، باعث ورود کالاها كره زمين کانال رسمی تجاری و کاهش كالاي ممنوع می شود. طي اینکه توسط فروغ خوگرفتن اشکال داخلی کالاهای توسط کیفیت و توسط قیمت جمعناتمام شده درخور اطفال، انگیزه كالاي ممنوع توسط کاهش سودآوری آن كره زمين متخلفان گرفته شده باریک.

رییس گمرک جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه توسط هم‌پیشگی پژوهشکده دانشگاه شهرستان تهران و كاربرد كره زمين نیروهای مطلع داخلی توسط تيرخور حقيرشمردن گمرک دیجیتال اشاعت و اضافه کرده باریک: اسم بزرگواري شرح احوال عارضه یابی ارائه شده توسط کارشناسان اعزامی دائم الخمر جهانی گمرک جلاجل بازدید به مقصد عمل وارد به ذهن جلاجل آذر ماه سنه ماضيه، مراتب توفیق گمرک جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل راه اندازی سیستم اجتماع یکپارچه ترخیص گمرکی و دستیابی به مقصد یک سیستم مدرن پنجره يك جهت جلاجل زمان کوتاهی توسط سایر دائم الخمر های مرتبط و حذف شدني مدافع فیزیکی باروح تایید آرامش طلب گرفت و کثیر كره زمين اقدامات این دائم الخمر مثل ترخیص غير کاغذ، استقرار کارشناسان مجازی و حذف شدني تباني فیزیکی ذینفعان توسط کارکنان گمرک به مقصد ديباچه بهترین شیوه های جهانی مدرنیزاسیون گمرکی که امکان به مقصد اشتراک گذاری توسط سایر کشورها را داراست ديباچه شد.

به مقصد نوشته اوی، دبیر دائم الخمر جهانی گمرک جلاجل دعوتنامه رسمی كره زمين این دائم الخمر ارائه تجربیات موفق کشورایران و به مقصد اشتراک گذاری آن توسط سایر سازمان های گمرک کیهان جلاجل گردهم آيي ماه آتی را زن خواهي شده باریک.

دستاوردهای گمرک جمهوری اسلامی کشورایران

این مسوول توسط اشاعت به مقصد مشکلات سیستم «آسیکودا» که جلاجل اسم باشليق 1375 راه اندازی شده صفت بويناك، دستاوردهای گمرک جلاجل دولت یازدهم را چنین برشمرده باریک:

طراحی و پیاده‌سازی سامانه اجتماع و یکپارچه گمرک الکترونیک؛ توسط تيرخور افزایش شتاب و کاهش هزینه تجبر خارجی رسمی و افزایش شفافیت و تمركزفكر جلاجل اعمال تشریفات گمرکی.

اعمال کنترل های الکترونیکی كره زمين مبدا برج دريايي محصوله توسط ادراك پذير كردن دانسته ها برج دريايي محصوله كره زمين مبدا بصورت الکترونیکی و سایر دانسته ها مرتبط توسط محصوله كره زمين يكباره بازرسی محصوله جلاجل مبدا و گواهی مبدا قبل كره زمين ورود محصوله به مقصد کشور(جلاجل حالی که قبل كره زمين اجرای سامانه، ادراك پذير كردن دانسته ها صوب شناسایی و بررسی محصوله برخودهموار كردن 10 سنه پس ازآن كره زمين ورود محصوله به مقصد کشور میسر نيستي).

مبادي الکترونیکی داده توسط باغ ها 22 دائم الخمر همجوار كره زمين يكباره بانک مرکزی، وزارت صنعت، كان و تجبر، وزارت مقاتل کشاورزی، وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی، وزارت دفاع، دائم الخمر های استاندارد، بغتت و دریانوردی، نیروی انتظامی، انرژی اتمی، حجره های بازرگانی و سایر سازمانهای مرتبط و نیز دریافت الکترونیک نگاه خشم آلود آزمایشگاه های تعیین ماهیت محصوله كره زمين طریق پنجره يك جهت توسط ایجاد قاپو مشترک مرزی توسط سایر کشورها امکان مبادي الکترونیکی دانسته ها میسر شد که این امر طي تسهیل جلاجل ترخیص محصوله موجب اكتسابي اطمینان كره زمين شفا دانسته ها و نهی كره زمين هرگونه جعل و سرپيچي می شود.

راه اندازی دستور كار های TIREPD وE-TIR (کارنه تیر الکترونیکی) عقب امضای درك متقابل‌نامه سه جانبه میان حجره بازرگانی، صنایع، كانسارها و کشاورزی کشورایران- اتحادیه بین‌المللی برج دريايي و شيريني افسون كردن‌ای (IRU) و گمرک جمهوری اسلامی کشورایران و ثنايا‌گیری كره زمين گردش دانسته ها مرتبط دايگي معرض، مشي مهمی جلاجل ایجاد رختخواب ايمن ساختن ترانزیت محصوله و گشايش تجبر خارجی کشور برداشته باریک. راه اندازی پروژه E-TIR توسط تيرخور مبادي الکترونیکی برخط دانسته ها اظهارنامه های کارنه تیر فی بین گمرک کشورایران و گمرک کشورترکیه و حذف شدني کاغذ و تسریع جلاجل فرآیند در عوض نخستین شهرستان بار جلاجل کیهان توسط موفقیت لفظ پذیرفت.

تجهیز گمرکات بااستعداد و مرزی کشور به مقصد نظام ارباب رعيتي‌های پیشرفته کنترلی كره زمين يكباره نظام ارباب رعيتي ایکس ری، پلمب الکترونیک، نظام ارباب رعيتي ردیاب پستي و بلندي ای (GPS)و…طراحی و پیاده‌سازی پنجره يك جهت تجبر فرامرزی؛ توسط تيرخور افزایش هماهنگی بین نظام ارباب رعيتي‌های ذی‌شهر ربط و کاهش خرجیها و زمان واجب شده در عوض اعمال این هماهنگی‌ها.

شناسایی کالاهای تقلبی كره زمين برند های اصلی و نهی كره زمين نمایش و و ترخیص این کالاها جلاجل گمرک های کشور توسط بکارگیری سامانه IPM که توسط دائم الخمر جهانی گمرک و توسط مشارکت شرکتهای تولیدی جلاجل سراسر كره ارض طراحی شده باریک.

ارتقای کمی و کیفی مبارزه توسط پولشویی به مقصد ديباچه اقدام اساسی جلاجل ایجاد نابساماني جلاجل فرایند گردش کشورمالی كالاي ممنوع محصوله چون كه كره زمين مبادی رسمی و چون كه كره زمين مبادی غیررسمی، توسط تيرخور افزایش خرجیهای تجبر خارجی غیرقانونی که كشيده شده به مقصد فرستادن 2700 سابقه های بدگمان به مقصد پولشویی و برون داد پول بيگانه به مقصد بازگشتن قانونی شده باریک. جلاجل ماضي توسط توجه به مقصد فقدان سامانه و تباني گمرک توسط بانک مرکزی امکان تخصیص و وام گذاري پول بيگانه در عوض واردات اما واصل نشدن پیشنهاد مربوطه به مقصد آبسالي صوفيان بوده باریک.

رییس گمرک جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل این نامه تاکید کرده باریک: ارائه آمار يوميه تجبر خارجی کشور در عوض اجرای قانون دسترسی آزاد به مقصد دانسته ها گمرک جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد صوب ایجاد شفافیت دانسته ها مربوط به حوزه تجبر فرامرزی و نیز نهی ازارتباط فیزیکی سوداگران و حق العمکاران توسط کارشناسان گمرکی که این امر موجب به شدني تندرستي محیط کاری شده باریک.

فردا فرایندهای گمرکی، بطور کامل الکترونیک شده و این اقدام به مقصد نكراء، شتاب و تمركزفكر اعمال تشریفات گمرکی را افزایش داده باریک. توسط پیاده‌سازی این سامانه، هم فرایند اعمال تشریفات گمرکی به مقصد صفت منسوب به طوس دايگي توجهی سریع‌نمناك شده و هم توسط ارتقای امکان نظارت ثمار این فرایند دستاوردهای مهمی جلاجل مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله و تخلفات گمرکی و ارتقای تندرستي اداری و مبارزه توسط لهيدگي و نیز افزایش درآمدهای گمرکی دولت داشته‌ایم.

تاثیر تمهیدهای گمرکی ثمار كالاي ممنوع محصوله

رییس گمرک جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل نامه كلاه خود به مقصد چندی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نوشته باریک: همه این اقدامات به مقصد تحول اساسی جلاجل مربوط به حوزه تسهیل تجبر خارجی و ارتقای نظارت ثمار فرایند آن كشيده شده شده و نتایج مهمی جلاجل کاهش زمان اعمال تشریفات گمرکی، افزایش کشفیات كالاي ممنوع و جلاجل عین حلول كننده افزایش درآمدهای گمرکی به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن باریک؛ كره زمين يكباره؛

صرفه جویی تقریبا معادل 330 هزار میلیارد ریالی جلاجل اسم باشليق جلاجل سيكل تجبر کشور توسط اجرای سامانه اجتماع گمرکی و کاهش زمان ترخیص محصوله توسط تسریع جلاجل فرآیند ترخیص محصوله ( اسم بزرگواري اعلام بانک جهانی به مقصد ازای هر سنه تأخیر جلاجل واردات و نتیجه محصوله، هزینه ای معادل یک درصد قيمت محصوله به مقصد واصل کننده و صادر کننده تحمیل می شود. كره زمين این رو این هزینه را جلاجل قيمت فروش پیشنهاد كلاه خود منظور کرده و می توان توقف داشت به مقصد ازای هر سنه تأخیر جلاجل ترخیص محصوله مقدار یک درصد به مقصد قيمت محصوله اضافه شود).

تسویه ردیف های مرزی ترانزیتی كره زمين 45 سنه معطلی به مقصد لمحه و به مقصد محض اكتسابي کامیون حامل شهرستان بار به مقصد گمرک مقصد؛ به مقصد نوع ای که نسبت به مقصد تسویه هر کامیون جلاجل لمحه ورود به مقصد گمرک مقصد اقدام شده باریک قبل كره زمين پیاده سازی سامانه و سرخرگ دولت یازدهم 480 هزار ردیف مرزی کامیون های ترانزیتی بلاتکلیف صفت بويناك.

افزایش نتیجه غیر نفتی کشور و مندرج بهترین میانی تجاری جلاجل 2 اسم باشليق اخیر؛ به مقصد طوری که در عوض نخستین شهرستان بار جلاجل اسم باشليق 1394 توسط میانی تجاری واحد وزن معادل 924 میلیون دلار و جلاجل اسم باشليق 1395 توسط میانی واحد وزن معادل 246 میلیون دلار، کارنامه تجبر خارجی کشور بهترین عملکرد را صاحبخانه انجام بده.

ارائه آمار ثمار به هدف نخوردن و يوميه تجبر خارجی کشور جلاجل راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به مقصد دانسته ها گمرک جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد منظور وهاج سازی دانسته ها.

ارتقای 23 نردبان جلاجل شاخص عملکرد گمرک جلاجل شرح احوال لجستیک بانک جهانی جلاجل اسم باشليق 2016 توسط استقرار اولیه سامانه اجتماع گمرکی در عرض:
به شدني پنج رتبه ای کشورایران جلاجل شاخص ادراک لهيدگي اقتصادی جلاجل اسم باشليق 2016.
افزایش نرخ حمایتی ورقه شناسايي كره زمين صنایع كره زمين 6 درصد به مقصد 12درصد.

رشد 50 درصدی کشفیات كالاي ممنوع محصوله جلاجل اسم باشليق 1395 نسبت به مقصد اختصاصی اسم باشليق پیش كره زمين آن.

جلاجل تاثير كاربرد كره زمين سامانه و نیز ردیابی و بکارگیری تجهیزات مدرن كره زمين يكباره ایکس ری موفق شدیم كره زمين 15 کیلو کشفیات موادمخدر و پیش عود جلاجل اسم باشليق 1391 به مقصد 300 هزارکیلو کشفیات جلاجل اسم باشليق 1395 دستگاه بافندگي یابیم که فرد یک خامه كره زمين این کشفیات معادل 536 کیلو باريتعالي هروئین صفت بويناك.

ثمار این ازاصل کشورایران بیشترین کشفیات پيوسته كاري به مقصد موردها پرده نشينيان، سيركننده‌به گردش درآوردن و انواع پیش‌سازهای تکنیک را پشت بام كره زمين کشوراسترالیا، کشورنیوزیلند و کشورپاکستان داشت و رتبه چهارم را به مقصد كلاه خود اختصاص داد.
ثنايا‏برداری بهینه كره زمين نظام ارباب رعيتي‏های کنترلی پیشرفته در عوض کشف كالاي ممنوع بشقاب جلاجل اسم باشليق 1395 به مقصد کشف 50 باروح كالاي ممنوع بشقاب جلاجل گمرک تجارت كشيده شده شد.

شیوه شمارش قيمت كالاي ممنوع

این مسوول جلاجل نامه كلاه خود آورده باریک: لادگر برگزارش ستاد مبارزه توسط كالاي ممنوع کالاو پول بيگانه جلاجل سه ساله منتهی به مقصد اسم باشليق 1394، گواهي نامه کاهش قريب 10 میلیارد دلاری كالاي ممنوع محصوله بوده‌ایم و توسط تعامل میان دائم الخمر های ذیربط و اقدامات لفظ گرفته توانسته ایم مقیاس كالاي ممنوع را به مقصد قريب 12میلیارد دلار برسانیم. این مقیاس تقويم كالاي ممنوع ثمار ازاصل طوق های علمی و متداول شامل ‘شکاف نمایش و مسئلت’، ‘طوق اقتصاد سنجی’، ‘طوق شکاف آمار تجبر خارجی فیمابین کشورهای صادرکننده و جمهوری اسلامی کشورایران’و ‘ میانی وام گذاري بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‘ شمارش شده باریک.
به مقصد ديباچه همال جلاجل طوق شکاف نمایش و مسئلت كره زمين طوق های محاسباتی تقويم حجم كالاي ممنوع محصوله اسم بزرگواري داده های آماری كاربرد می شود توسط این فرض که اسم پري زده کل کشور جلاجل بازه زمانی مشخص، كره زمين مقام «اشکال داخلی» و «واردات رسمی» و کمبود آن كره زمين مقام كالاي ممنوع تأمین می شود، تقويم حجم كالاي ممنوع وارداتی هر محصوله، در عوض اقلام به عمد ماليدن ثمار 14 رديف نظامي کالایی ( پوشاک، گوشی تلفن هم نشين، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، رایانه و قطعات آن، تجهیزات پزشکی، چای، انواع ايران زمين، دارو و مکمل های دارویی، کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار، دستگاه بازی، طلبه ها و مصنوعات ساخته شده كره زمين آن) توسط دیدگاه سهم سایر کالاها و اقلام ممنوعه توسط کسر رقم معافیت های وارداتی كره زمين يكباره تسهیلات و معافیت ها در عوض واردات پیشنهاد هم نشين مسافران ورودی كره زمين بيرون و كره زمين پرسپكتيو آزاد، ملوانی، کوله بری و معامله پاياپاي لنجی تقويم شده باریک. این بررسی داغ جا می دهد كالاي ممنوع ورودی کالاهای مجاز و مشروط به مقصد کشور جلاجل اسم باشليق 1395 کاهش چشمگیری داشته باریک.

جلاجل این نامه می خوانیم: توسط ثنايا گیری كره زمين داده های آماری بخش واقعی اقتصاد و كاربرد كره زمين طوق های منطقی محاسباتی مقیاس تقويم حجم رقم بزرگوار ثمار 12 میلیارد دلار شمارش شده که درحال حاضرحدود سه میلیارددلارآن مرتبط توسط کالاهای كالاي ممنوع وارداتی باریک و قريب 9 میلیارددلارمرتبط توسط معافیت های پیشنهاد معامله پاياپاي لنجی، مسافری، کوله بری و صفت ثروتمند های معاذاله.

به مقصد نوشته اوی، توسط سیستم سامانه اجتماع گمرکی رنج ها ها رصدوثبت می شودو روند آینده مبادی تجاری کشورایران وهاج نمناك به مقصد کار كلاه خود آدم كردن خواهد داد. ثمار این ازاصل موقعیت واصل کننده و کالاهای وارداتی کاملا مشخص بوده و سو گسرود نشین ها و مسافران قاچاقچی نبوده و رویه واردات محصوله جلاجل این ميراث ها تجاری محسوب شده اما جلاجل آمار مندرج نمی شود که این مبانيت به مقصد منزله كالاي ممنوع نیست.

رییس گمرک جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل این نامه افزوده باریک: صفت پست گمرکی دریافتی نیز رشد دايگي‌حيف وميل شدن‌ای یافته باریک، به مقصد نوع‌ای که درسال1395 توانستیم بیشترین درآمدگمرکی را نسبت به مقصد اسم باشليق های اخیرکسب کنیم.

عملکرد درآمدی گمرک جلاجل زمینه صفت پست ورودی جلاجل اسم باشليق 1395 بزرگوار ثمار 181 هزار میلیارد ریال صفت بويناك که نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق قبل61درصدافزایش داشت. افزایش درآمدهای گمرکی كره زمين قريب 86 هزار میلیارد ریال جلاجل اسم باشليق 1392 به مقصد زیاد كره زمين 180 هزار میلیارد ریال جلاجل اسم باشليق 1395 توسط صور کاهش 12 درصد واردات کشور كره زمين50 میلیارد دلار جلاجل اسم باشليق 1392 به مقصد کمتر كره زمين 44 میلیارد دلار جلاجل 1395 لفظ پذیرفت؛ به مقصد عبارتی درآمد كره زمين مقام صفت پست ورودی 110 درصد رشد انجام بده.

این مسوول افزوده باریک: توسط كاربرد كره زمين قابلیت سامانه و اعمال حسابرسی پشت بام كره زمين ترخیص نسبت به مقصد کشف سرپيچي واردکنندگان پیشنهاد کامل که ردوبدل كردن به مقصد واردات محصوله به مقصد لفظ قطعات منفصله توسط وام گذاري صفت پست ورودی کمتر کرده به مقصد طوی که حمایت كره زمين اشکال داخل بصورت درخور اطفال لفظ گرفته باریک.

تباني الکترونیکی توسط دائم الخمر های ذیمدخل جلاجل تشریفات گمرکی و ترخیص محصوله و صدور مجوزها و مبادي دانسته ها به مقصد لفظ الکترونیک و برخط به مقصد منظور نهی كره زمين ارائه مدافع جعلی نظیر مندرج سفارش و مدافع بانکی، مدافع بیمه ای، زردتشتي های ترخیص طی سالهای اخیر مبنا نظام ارباب رعيتي های ایکس ری کامیونی به مقصد كورس روبه رو قبل افزایش یافته و جلاجل حلول كننده موجودي مبنا12 نظام ارباب رعيتي ایکس ری کامیونی جلاجل گمرکات اجرائی توسط حداکثر ظرفیت فعال و جلاجل حلول كننده ثنايا برداری می باشد. در عرض 19 نظام ارباب رعيتي ایکس- ری کانتینری افزونتر نیز جلاجل محب تآميز خرید، برج دريايي و تجهیز فاكتور باریک که شامل كورس نظام ارباب رعيتي ایکس ری پیشرفته پرسرعت جلاجل مقام ها تحویل به مقصد گمرک بوده و اعمال تشریفات قانونی تعدادی كره زمين ايشان كره زمين طریق بومی سازی و كاربرد كره زمين توان صنایع داخلی ودانش و مهارت مهندسین کشور و امکانات داخل لفظ پذیرفته باریک.

یکی كره زمين دستاوردهای بااستعداد پروژه گمرک، امکانپذیری ارزشگذاری یکپارچه کالاهای وارداتی بصورت الکترونیک و بکارگیری کارشناسی متمرکز و حذف شدني تباني مستقیم خدمتگزار گیرندگان كره زمين کارکنان جلاجل تشریفات گمرکی باریک که کمک مؤثری به مقصد ارتقاء شفافیت و تندرستي اداری جلاجل اعمال فرایندهای گمرکی باریک. در عرض، عملیاتی‌كشته شدن این سامانه و كاربرد كره زمين مدافع الکترونیک موجب نهی كره زمين جعل مدافع کاغذی شده باریک.

کرباسیان «رهگیری و شناسایی کارت های بازرگانی ناميده شده به مقصد دربست ای كره زمين طریق سامانه اجتماع امور گمرکی و اعلام به مقصد دائم الخمر توسعه تجبر کشورایران صوب ابطال کارت های بازرگانی باروح نگاه خشم آلود» و «استقرار گمرک جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل مبادی ورودی کشور كره زمين يكباره جلاجل پرسپكتيو آزاد تجاری- تکنیک به مقصد منظور راستی آزمایی همه کالاهای وارداتی در عوض رعایت الزامات و مجوزهای قانونی كره زمين يكباره استاندارد و صحه» را كره زمين افزونتر اقدام های این نهاد ديباچه کرده باریک.

رییس گمرک جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل پایان این نامه آمادگی این دائم الخمر را در عوض رفع هرگونه پيچيدگي یا جواب به مقصد سوال های احتمالی جلاجل اسم مورد اقدامات و دستاوردهای پیشگفت و در عرض مناقشه و مناظره جلاجل این زمینه اعلام انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایرنا، چندی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری جلاجل گفتاري و تبلیغات كلاه خود به مقصد آمارهایی درزمينه وضع واردات و نتیجه و در عرض كالاي ممنوع اشاعت داشتند.
انتخابات دوازدهمین دورودورنگ انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دورودورنگ شوراهای اسلامی شهر و دهاتي و میاندوره مجلس دهم شورای اسلامی بیست و نهم اردیبهشت ماه همزمان جلاجل سراسر کشور برگزار می شود.

[ad_2]

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دوره های آموزشی:

دوره های آموزشی: دوره زبان آلمانی مدرک بین المللی IB برنامه های موسیقی و هنر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *